Privacyverklaring

Inleiding

Deze Privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over de persoonsgegevens die de Code Rood Coalitie (hierna “Wij” en “Ons/Onze“), verzamelt via de website “code-rood.be” (hierna “de Website“). Deze Privacyverklaring verduidelijkt hoe, op welke basis en voor welke doeleinden Wij persoonsgegevens over u verzamelen, verwerken, beschermen en delen.

Door gebruik te maken van deze Website, stemt u ermee in dat Wij uw persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in de Privacyverklaring.

Wettelijke basis

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke toestemming.

Wanneer de verwerking van gegevens berust op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan die intrekking.

Categorieën van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Via de Website verzamelen Wij op verschillende manieren persoonlijke inlichtingen (hierna “Persoonsgegevens“) over Onze gebruikers:

  • Dankzij de inschrijving en het verzenden van inlichtingen die u aan Ons wenst door te geven. Die Persoonsgegevens die Wij rechtstreeks bij u verzamelen, omvatten uw naam en voornaam, e-mailadres, gsm-nummer of ander telefoonnummer, uw opmerkingen. Wij kunnen u ook om uw opmerkingen, suggesties of andere inlichtingen vragen die verband houden met de Website.
  • Door gebruik te maken van geautomatiseerde middelen, in het bijzonder door middel van cookies. Om meer te weten over cookies, verzoeken Wij u de onderstaande informatie te lezen.

Gebruik van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens die worden verzameld via de Website, worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Op grond van uw specifieke toestemming, u mail versturen en in het geval dat u uw nummer gegeven heeft, u toevoegen aan de Telegram groep .

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die op dit moment nog niet voorzien zijn door deze Privacyverklaring, behalve op grond van een geldende wettelijke toelating of uw toestemming. In elk geval zullen Wij u voorafgaand aan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden informeren over de wijzigingen in deze Privacyverklaring, en in geval van activiteiten die berusten op toestemming.

Gevoelige Persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken geen enkele specifieke categorie van Persoonsgegevens over U, behalve wanneer u Ons dergelijke gegevens uitdrukkelijk hebt meegedeeld. Die specifieke categorieën van Persoonsgegevens worden omschreven als “gevoelige” Persoonsgegevens en hebben betrekking op inlichtingen in verband met ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gezondheid, seksueel leven of seksuele geaardheid, verdenking, het begaan of vermoedelijk begaan van een strafbaar feit, vervolging of strafrechtelijke of administratieve veroordeling.

Verwerking van Persoonsgegevens om met u te communiceren

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verwerken om met u te communiceren over Onze organisatie zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Indien u op een bepaald moment beslist geen informatie te willen ontvangen over Onze producten, Onze diensten of Onze organisatie, kunt u zich gratis en zonder dat u een rechtvaardiging hoeft te geven, bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden door gebruik te maken van de afmeldprocedure die aangeboden wordt in elk informatiebericht van deze aard dat u van Ons ontvangt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij zullen geen gebruik maken van procédés van geautomatiseerde besluitvorming, behalve wanneer dit is toegestaan door de geldende wetgeving. In dat geval zullen Wij u informeren over de onderliggende logica, en ook over het belang en de voorziene gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

Overdracht van Persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van derden tenzij die overdracht (i) berust op uw uitdrukkelijke toestemming, (ii) nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Ons, of (iii) wanneer deze overdracht van Persoonsgegevens is toegestaan of vereist door de wet of door een bevel van een openbaar bestuur of een gerechtelijke overheid.

Wij geven uw Persoonsgegevens door aan de volgende ontvangers: Op grond van uw toestemming, zullen Wij bepaalde hieronder vermelde gegevens doorgeven aan onze aanbieders van statistieken over het gebruik van Onze Website. Uw gegevens zijn trouwens ook toegankelijk voor de volgende aanbieders die optreden als verwerker: de aanbieders van instrumenten voor verzending die Ons helpen bij het verzenden van Onze nieuwsbrieven, Onze hosting providers, callcenters waar Wij een beroep op doen in het kader van Onze informatiecampagnes, externe consultants.

Wij willen er u op wijzen dat Wij wanneer een overdracht gepaard gaat met het doorgeven van uw Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die volgens de Europese Commissie geen passend niveau van bescherming van Persoonsgegevens bieden, ervoor zullen zorgen dat passende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving die van toepassing is inzake de bescherming van Persoonsgegevens. U kunt een kopie van de getroffen passende beschermingsmaatregelen of informatie over de plaatsen waar die u ter beschikking zijn gesteld verkrijgen door Ons een e-mail te sturen aan webmaster@code-rouge.be.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine elektronische tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de website die u raadpleegt. Ze worden ruim gebruikt om websites te laten werken of doeltreffender te laten werken en ook om informatie te verstrekken aan eigenaars van websites.

Algemene inlichtingen over de gebruikte cookies

Wanneer u Onze Website voor de eerste keer bezoekt, toont de homepage informatie over privacy en de bijhorende tekst met betrekking tot de toestemming voor het gebruik van cookies via een “cookiebanner”. Indien u de Website actief blijft gebruiken en niet actief bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, aanvaardt u Ons gebruik van cookies en die toestemming zal worden opgeslagen in uw browser, zodat de informatie niet op elke pagina van de Website hoeft te worden herhaald. Wanneer de toestemming ontbreekt in uw browser (bijvoorbeeld als u uw cookies hebt verwijderd), zal de “cookiebanner” met informatie over de privacy opnieuw verschijnen wanneer u de volgende keer de Website bezoekt. Wij kunnen bepaalde technisch noodzakelijke cookies installeren en gebruiken waarvoor uw voorafgaande toestemming dus niet vereist is. Wij kunnen ook sessiecookies gebruiken, die automatisch worden verwijderd aan het eind van uw sessie en waarvoor uw voorafgaande toestemming niet vereist is. Andere cookies (zoals cookies om de surfervaring te verbeteren door bepaalde gegevens te bewaren – waardoor u dergelijke gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren bij elke verbinding – en door de inhoud van de website aan te passen aan uw voorkeuren) kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op grond van uw toestemming.

Wij verzoeken u de onderstaande tabel te raadplegen voor alle relevante inlichtingen over de cookies die Wij gebruiken.

NamePurposeExpiration
“pll_language”Gebruikt om te onthouden welke taal u verkiest om de website te gebruiken.1 jaar

Bijkomende inlichtingen over bepaalde cookies

Google Analytics: Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een analysehulpmiddel van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies, dat zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken.

De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van websites door de gebruiker, inclusief het IP-adres, zal worden overgemaakt aan een server in de Verenigde Staten om er te worden bewaard. U erkent en aanvaardt een dergelijke overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten.

Hoe vermijden dat cookies worden geplaatst

U kunt het laden van cookies voorkomen door uw browser op de juiste manier in te stellen. De meeste webbrowsers staan immers het beheer van de meeste cookies via de browserinstellingen toe. Meer informatie over hoe u kunt vermijden dat cookies worden opgeslagen, vindt u op de website www.allaboutcookies.org.

Houd er echter rekening mee dat in dat geval bepaalde functies van de Website die het gebruik van dergelijke cookies vereisen mogelijk niet meer werken en dat sommige toepassingen van de Website wellicht niet meer beschikbaar zullen zijn.

Hoe cookies verwijderen/uitschakelen

Indien u alle cookies wilt verwijderen/uitschakelen, bieden de meeste browsers u de mogelijkheid om het gebruik van cookies volledig uit te schakelen, of om de cookies die door bepaalde websites zijn gemaakt te verwijderen. Meer informatie over hoe u daarbij te werk moet gaan, vindt u op de hulppagina van de browsers:

U kunt specifiek verhinderen dat Google gegevens (cookies en IP-adressen) verzamelt en gebruikt, voor elke website die u bezoekt door de complementaire module (extensie) van de geldende browser te downloaden en te installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt ook specifiek het gebruik van Google Analytics op deze Website weigeren door te klikken op de onderstaande link. Er wordt dan een op-out-cookie op de computer geïnstalleerd, dat de toekomstige verzameling van uw gegevens verhindert wanneer u deze Website bezoekt: <a href=“javascript:gaOptout()“>Disable Google Analytics</a>

Delen op sociale netwerken

Omwille van de vertrouwelijkheid van de gegevens hebben Wij bewust geweigerd om directe plug-ins van sociale netwerken te gebruiken op Onze Website. In plaats daarvan gebruiken Wij een alternatieve technische oplossing waarmee u kunt beslissen of en wanneer u gegevens wilt doorgeven aan de exploitanten van sociale netwerken. Op die manier worden de gegevens nooit automatisch doorgegeven aan een sociaal netwerk wanneer u de Website bezoekt. Pas wanneer u zelf op de betreffende knop klikt, wordt uw browser verbonden met de servers van het sociale netwerk; d.w.z. door te klikken op de items en vervolgens te klikken op het pictogram van het sociale netwerk, geeft u aan dat u ermee instemt dat uw browser verbonden wordt met de servers van het sociale netwerk en dat de gegevens over uw gebruik worden doorgegeven aan deze exploitant van het sociaal netwerk, ongeacht of u al dan niet geabonneerd ben op zo’n sociaal netwerk.

Wij hebben geen enkele invloed op de aard of omvang van de gegevens die de sociale netwerken kunnen verzamelen. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de sociale netwerken en over uw rechten op privacy en de relevante configuratie-instellilngen, raadpleegt u best de respectieve privacyverklaringen van de sociale netwerken.

Links naar websites van derden

Sommige delen van deze Website kunnen links naar websites van derden bevatten. Hoewel die links worden aangeboden voor uw gemak, moet u wel beseffen dat Wij geen enkele controle hebben over derden of hun websites, en dat die derden een ander privacybeleid hebben dat van toepassing is op de informatie die u verstrekt wanneer u die websites van derden bezoekt. Wij raden u aan om aandachtig het privacybeleid van alle websites te lezen vooraleer u identificeerbare persoonlijke inlichtingen verstrekt.

Duur van de opslag

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen zo lang bewaren als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of als vereist is door de geldende wetten op het bewaren van gegevens en de wettelijke verjaringstermijnen voor klachten.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens

Wij maken gebruik van technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de standaardpraktijken in de sector om een passend beveiligingsniveau van de verwerkte Persoonsgegevens te verzekeren. Veiligheid vereist echter inspanningen van alle betrokken actoren. Daarom willen Wij u aanmoedigen om mee te werken aan die inspanningen door zelf passende veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld door sterke wachtwoorden te gebruiken en door alle eventuele gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te houden.

Verzameling van gegevens over kinderen

Wij verzamelen via de Website of via andere kanalen niet bewust of direct informatie bij kinderen jonger dan 16 jaar. Indien u denkt dat uw kind Ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, gelieve dan contact met ons op te nemen via webmaster@code-rouge.be.

Als u ons gegevens verstrekt over een kind jonger dan 16 jaar, zodat het een abonnement op Ons magazine voor kinderen kan krijgen, verbindt u zich ertoe de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind te dragen.

Uw rechten

U hebt het recht om Ons een verzoek te sturen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens, zoals die door Ons zijn verzameld en verwerkt, en om (indien van toepassing) te verzoeken om rechtzetting of verwijdering van uw Persoonsgegevens wanneer die onjuist of niet noodzakelijk zijn, en ook te verzoeken om beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken Wij u Ons een schriftelijk en ondertekend verzoek toe te sturen met een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsdocument dat bewijst dat u de gebruiker bent op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben aan  webmaster@code-rouge.be.

Indien van toepassing hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, rechtmatigheid, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan die intrekking.

Als betrokken persoon hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid (in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie van uw gebruikelijke verblijfplaats, van uw werkplaats of van de plaats van de inbreuk) indien u meent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens een inbreuk vormt op de geldende regelgeving op het vlak van Persoonsgegevens.

Datum van inwerkingtreding en wijzigingen

Deze Privacyverklaring is opgesteld en van kracht sinds 08/07/2022. Wij behouden Ons het recht voor om delen van deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken op elk moment te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te schrappen. Wij raden u aan om regelmatige deze pagina te raadplegen om u de meest recente versie van deze Privacyverklaring te lezen, aangezien uw gebruik van deze Website na publicatie van wijzigingen in deze Privacyverklaring betekent dat u die wijzigingen aanvaardt.

Bedankt voor uw bezoek aan deze Website.Deze Privacyverklaring is geüpdatet op 28/07/2022.