Actie consensus

Beste toekomstige deelnemer aan Code Rood,…Welkom. Gelieve deze actieconsensus aandacht te lezen. Deze actieconsensus is een bindend kader voor de aankomende Belgische Code Rood-actie. Dit kader moet ervoor zorgen dat de actie transparant is en dat het voor iedereen duidelijk is waarom en op welke manier we actie zullen voeren. De consensus moet duidelijk maken dat wij ook tijdens de actie voor elkaar zorgen en elkaar ondersteunen. Deze tekst is geïnspireerd op de actieconsensus-modellen ontwikkeld door Ende Gelände in Duitsland en Code Rood in Nederland. Iedereen die zich in deze overeenkomst kan vinden is van harte welkom om aan de actie deel te nemen.

1. Wat is Code Rood?

Met een grote groep mensen verstoren we vervuilende bedrijven door middel van acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Waarom? Gezien de toenemende sociale en klimaatonrechtvaardigheid, voortdurende koloniale uitbuiting en het uitblijven van voldoende politieke actie, vinden wij het legitiem, nodig en urgent om over te gaan van publiek protest naar burgerlijke ongehoorzaamheid.

2. Onze manier van actievoeren

Door opzettelijk wetten te overtreden voegen we ons toe aan een lange geschiedenis van sociale strijd waarbij legitiem verzet zich richt op machtige bedrijven die de winst voor aandeelhouders boven mensen en het leven op aarde stellen.

Onze actievormen zijn publiekelijk aangekondigde blokkades van fossiele infrastructuur. We zullen niemand in gevaar brengen, de fysieke integriteit van iedereen respecteren en rekening houden met de veiligheidsvoorschriften in het actiegebied die verband houden met de aanwezigheid van fossiele brandstoffen. Tijdens de actie zullen we kalm en doordacht blijven en voor elkaar zorgen. Hoewel fossiele infrastructuur ontmanteld moet worden, zullen we geen onomkeerbare schade toebrengen aan apparatuur of infrastructuur. We zijn vastbesloten om ons onderweg niet te laten stoppen. We zullen door of langs politie- of fabrieksversperringen gaan.

Onze actie is niet gericht tegen de werknemers in de sector, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de industrie. Wij zijn solidair met hun sociale eisen en dringen aan op een echt omscholingsplan voor de betrokken werknemers. Wij strijden ervoor dat er tijdens de noodzakelijke transitie kansen zijn op betaald werk voor iedereen. Daarnaast eisen we een betere verdeling van de rijkdom, in een economie die de mens en de planeet respecteert. Nu en in de toekomst.

3. Deelnemers en einde van de actie

Onze actie zal ernaar streven onze waarden van diversiteit, creativiteit en openheid te weerspiegelen. Wij streven ernaar ruime mogelijkheden tot deelname te bieden, met verschillende niveaus van betrokkenheid en engagement zodat zoveel mogelijk mensen zich bij ons kunnen aansluiten. Voor de actie organiseren we trainingen om ons voor te bereiden op blokkades en om op een veilige manier op de actielocatie te geraken. Wij zullen samen en ter plaatse, in nauw overleg met de ondersteunende structuren van Code Rood, beslissen over de duur van de blokkade-actie. Na de actie zullen er momenten zijn om onze ervaringen met elkaar te delen. We engageren ons om solidair te zijn bij eventuele juridische of financiële gevolgen.

4. Solidariteit en strijd tegen vormen van onderdrukking

Wij komen uit verschillende sociale en politieke milieus en samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor een succesvolle actie. We zien onszelf als onderdeel van de beweging voor sociale en klimaatrechtvaardigheid en zijn solidair met iedereen die strijdt tegen de vernietiging van het klimaat, tegen de sociale en ecologische gevolgen van het fossiele kapitalisme en het neokolonialisme. We vechten tegen alle vormen van onderdrukking waaronder sociale, gender- en racistische  onderdrukking. We zijn ons ervan bewust dat we hier niet immuun voor zijn en zullen ons uiterste best doen om de patronen waartegen wij strijden niet te reproduceren in onze acties en binnen onze respectievelijke organisaties. Als beweging engageren we ons om te blijven leren, reflecteren en open te staan voor kritiek waarmee we aan de slag gaan.

5. Autonome acties

We geloven dat sociale verandering tot stand komt door een breed scala van tactieken te combineren; van legale demonstraties tot verrassingsacties die door kleinere groepen worden voorbereid. We ondernemen een vooraf aangekondigde actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Als groepen de actie willen verrijken met hun eigen actie om uiting te geven aan hun eisen voor meer sociale en klimaatrechtvaardigheid, dan juichen we dat toe. We vragen hen bij het kiezen van de plaats, het tijdstip en de vorm van hun actie  rekening te houden met de actieconsensus van Code Rood, de uitgedragen waarden en de deelnemers.
Als deze groepen steun wensen, zal Code Rood naar gelang de draagkracht en in nauw overleg met de groepen, beslissen of en hoe zij hen kunnen ondersteunen.

People and planet, not profit!